sized_Mycoteam mai15_10659.JPG

Fuktplan

Fuktskader i bygninger påvirker inneklimaet på en svært negativ måte. For å unngå fuktskader er det svært viktig at det blir satt fokus på fukt i alle ledd i en byggeprosess, fra planleggingsfasen til forvaltningsfasen. Mycoteam har gode verktøy for hvordan man skal gjennomføre en fuktsikker byggeprosess og samtidig oppfylle kravene til helse og innemiljø i BREEAM-NOR.

Fuktrådgivning i planfasen

Det bør opprettes en Fuktsikkerhetsbeskrivelse for prosjektet. Formålet er å identifisere forutsetningene i prosjektet med hensyn til fukt, samt hvilke tiltak som kreves for å sikre bygget mot skadelig fukt. Fuktsikkerhetsbeskrivelsen opprettes i en så tidlig fase som mulig for å kunne arbeide inn fuktaspektet i valg av konstruksjoner og materialer. Dokumentet opprettes og oppdateres av Mycoteam gjennom hele byggeprosessen.

Innhold Fuktsikkerhetsbeskrivelse

 1. Oppdragsgiver, lovverk og referanser.
 2. Generelle opplysninger om prosjektet.
 3. Byggbeskrivelse, prosjekttidsplan og prosjektforutsetninger.
 4. Kommende fuktsikkerhetsarbeide under prosjektering.
 5. Bestillerens krav til fuktsikring i produksjonsperioden (hvis utover Pbl.)
 6. Kritiske bygningsdeler og risikovurdering.
 7. Fuktsikkerhetsplan i produksjonsperioden.
 8. Egenkontroll i produksjonen.
 9. Uavhengig kontroll og overlevering.
 10. Fuktsikkerhetsdokumentasjon

Fuktrådgivning i prosjekteringsfasen

Mycoteam (Byggherrens fuktrådgiver) skal informere prosjektørene om fuktsikkerhetskravene og de metoder som kommer til å benyttes til oppfølging for at kravene oppfylles. Fuktansvarlig  prosjektering velges. Rutinen for fuktsikkerhetsprosjektering legges frem.

Rutinen kan inneholde:

 • Identifisering av fuktkilder og belasting av bygningsdelene.
 • En gjennomgang av fukttilstanden i bygningsdelene.
 • Kontroll om kritisk fukttilstand overskrides.
 • Tilpasning av utformingen og valg av materialer.
 • En risikoanalyse.
 • Økonomisk optimering (minimer byggekostnader og eventuell skadekostnad)

Prosjekteringsgruppen skal i fellesskap utføre en fuktrisikoanalyse. Prosjektlederen er ansvarlig for at fuktrisikoanalyse utføres om forutsetninger endres.

Detaljprosjektering

 1. Fuktfølsomme konstruksjoner og arbeidsmoment skal identifiseres.
 2. Identifiser fuktkilder og fuktbelastninger.
 3. Utred endringer i fukttilstanden til de ulike bygningselementene.
 4. Undersøk om utredet fukttilstand er innenfor kritisk fukttilstand.
 5. Gjør en fuktrisikoanalyse.
 6. Tilpass utformingen. Risikoen for skade skal minimeres.
 7. Underlag for oppfølging i byggefasen.

Mycoteam skal granske at prosjektørene har utført og dokumentert fuktsikkerhets-prosjekteringen samt at de har kontrollert at handlingene oppfyller fuktsikkerhetskravene i prosjektet.

Fuktrådgivning i byggefasen

Mycoteam skal sammen med fuktansvarlig for prosjekteringen informere hovedentreprenøren om resultatet fra fuktsikkerhetsprosjekteringen. Entreprenøren skal velge en ansvarlig person som under produksjonsfasen har det overordnede ansvaret for at fuktsikkerhetsbeskrivelsen og fuktprosjekteringen følges, og at fuktsikkerhetsarbeidet blir dokumentert. Fuktansvarlig for produksjon oppretter en Fuktplan.

En Fuktplan omhandler håndtering og oppbevaring av materialer, mottakskontroller, fuktmålinger, uttørkingsklima mm, men skal også gjøre rede for hvordan eventuelle lekkasjer og andre fuktskader håndteres i byggeperioden. Fuktplanen utarbeides som en kontrollplan for betong, hulldekker, avrettingslag og treverk. Den skal også være en gjennomgang av kritiske grenseverdier og konstruksjoner.

Fuktplanen bør minst inneholde:

 1. Krav til kritiske fukttilstander
 2. Kritiske momenter
 3. Rutiner
 4. Håndtering av byggematerialer
 5. Uttørking / tørkeklima
 6. Fuktmålinger i henhold til Norsk Standard
 7. Tiltak ved høyt fuktinnhold
 8. Metoder
 9. Uavhengig kontroll (3. parts kontroll)

Det skal avholdes regelmessige oppfølgingsmøter mellom Mycoteam, entreprenør og leverandører. Møtene skal dokumenteres. Mycoteam og fuktansvarlig produksjon skal gjennomføre fuktrunder på bygget. Fuktansvarlig produksjon har ansvar for å dokumentere avvikelser fra fuktsikkerhetsplanen og rapportere foreslåtte tiltak til Mycoteam.

Dokumentasjon

Fuktansvarlig produksjon skal samle inn og opprette underlag for fuktsikkerhets-dokumentasjonen. Fra hvem? Sitt eget fuktarbeide samt fra underentreprenører og leverandører. Dokumentasjonen overleveres til Mycoteam. Fuktrådgiveren (Mycoteam) sammenstiller fuktsikkerhetsdokumentasjonen fra prosjektering og produksjon og overrekker den til Byggherren. Sluttdokumentet bør overrekkes Byggherren senest ved sluttbefaringen.

Fuktsikkerhetsdokumentasjonen bør inneholde:

 1. Byggherrens fuktsikkerhetskrav
 2. Fuktsikkerhetsbeskrivelse
 3. Fuktsikkerhetsprosjekteringen (redevisning)
 4. Oppdatert fuktsikkerhetsplan
 5. Fuktrundeprotokoll
 6. Resultater fra fuktmåling og kontroller
 7. Avvikelsesrapporter og anvisning av utførte tiltak
 8. Relevant merking, produktgodkjenning som er relevant for byggets fuktsikkerhet
 9. Revidering av konstruksjoner, materialvalg og utførelse som kan påvirke fuktsikkerheten i fremtiden
 10. Besiktelsesprotokoll og uttalelser som berører fuktsikkerheten
 11. Instruksjoner for drift og vedlikehold relevant for fuktsikkerheten. F.eks. rensing av sluk, ettersyn av myke fuger
 12. Øvrig dokumentasjon

Fuktsikker forvaltning

Mycoteam og fuktansvarlig produksjon skal ha en gjennomgang med ansvarlig forvalter og driftsansvarlig om byggets fuktkritiske konstruksjoner, samt hvilke tiltak som skal utføres for å sikre at fuktsikkerheten opprettholdes. Huseier er ansvarlig for at driftsrunder utføres i driftsfasen der fukt er et aspekt.

Kontrollpunkter kan være rensing av sluk, sjakt som har montert lekkasjeindikasjon, vanntrykkutsatte bygningsdeler, befuktede rom, kjøl- og fryserom etc. Dette fremgår av drift- og vedlikeholdsinstruksen.

Mycoteam anbefaler

Følg opp og vurder fuktsikkerhetsarbeidet
Samle erfaring
Endre/forbedre fuktsikkerhetskravene og rutiner
Inviter alle aktører til et erfaringsmøte
Diskuter med noen aktører om hva som var bra, mindre bra og hvordan man kan forbedre arbeidsmåten
Avgjør innenfor organisasjonen hvordan dere skal arbeide med fuktsikkerhet i prosjektene

Kontakt oss

Navn
E-post
* Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding
Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler eller fortsette å bruke nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.