sized_Mycoteam mai15_10225.JPG

Støv og partikler

Mycoteam kan hjelpe deg med både målinger av støv på overflatene for å dokumentere et godt renhold samt måling av svevestøv og partikler i luft. Støvpartikler er en naturlig del av alle miljøer og støv i luften og på overflater har stor betydning inneklimaet.

Vårt inneklima belastes av en rekke faktorer, både i form av temperatur, lyd, gasser og partikler. Støv i luften og på overflater er en viktig del av inneklimaet. Forskning har vist at systematisk støvfjerning i stor grad kan redusere inneklimaplager. Ved å kartlegge mengder og typer av støvpartikler kan man identifisere kilder og beskrive tiltak for å redusere støvbelastningen. I tillegg kan man ved en kontroll av støvdekkeprosent dokumentere på en objektiv måte om overflater er tilfredsstillende rene etter skadeutbedringer og om rengjøringen er utført i henhold til standardiserte kvalitetskrav.

Helseeffekter

Støvpartikler kan påvirke oss når de er luftbårne og kommer i kontakt med våre slimhinner og trekkes ned i luftveiene. I tillegg kan støv ha en irriterende effekt ved hudkontakt. Eksakt angivelse av eventuelle helseffekter av støvbelastning er ikke mulig fordi det er så stor variasjon av hvilke typer og mengder partikler vi kan bli utsatt for, og fordi de helsemessige reaksjonene er svært individuelle. Ulike kjemiske stoffer vil og kunne binde seg til støvet og dermed endre støvets egenskaper. Generelt kan man imidlertid se følgende typer av ulike støvpartikler som kan ha en helsemessig innvirkning:

  • Allergene stoffer, for eksempel bjørkepollen og muggsoppsporer
  • Irriterende stoffer - slik som betongpartikler med høy pH og mineralullfibrer.
  • Andre partikler med ukjent effekt, men der man kan se at en god fjerning av disse likevel gir en merkbar reduksjon av inneklimaplager.

I tillegg til at typer og mengder av støv har en betydning for helsemessige effekter, er eksponeringstiden for partiklene avgjørende. Et kort opphold i et støvete miljø er mindre belastende enn ved opphold over lengre tid. Det er og stor forskjell på hvor langt ned i lungene ulike partikler med ulike størrelser trekker. Store partikler stoppes ofte i nese og svelg mens mindre partikler trekker lengre ned i lungene der helseeffekten kan være mer alvorlig.

Påvisning av støv

Mange benytter enkle, men unøyaktige metoder for å påvise støv. Hvis det er skikkelig støvete, er det lett å påvise dette med en lommelykt eller ved å skrive direkte i støvet. Det er også vanlig at kontroll av støv blir gjort ved å stryke fingeren over den aktuelle overflaten.

Skal man imidlertid systematisk kunne avklare mengder og typer av støv, må man bruke kvalitativt og kvantitativt gode metoder som er etterprøvbare.

Støv på overflater

Mycoteam as benytter en egenutviklet spesialtape (Mycotape) som muliggjør både måling av støvdekkeprosent og direkte mikroskopering. Dette gir en meget god avklaring av både hvor mye støv det er, samt hva dette støvet består av. Det er stor forskjell på om støvet inneholder kun hudceller, papirfibre og annet «brukerstøv» eller om det er dominert av byggestøv (isolasjonsfibre, gipsstøv og betongstøv).

Kontroll av renholdet er mulig å gjøre på en enkel og nøytral måte i henhold til NS INSTA 800 (Rengjøringskvalitet-System for å fastlegge og bedømme rengjøringskvalitet).

Svevestøv i luft

Totalstøvanalyser tas med en pumpe med tilkoblet kassett som samler muggsoppsporer og støv som finnes i luften på en klebrig overflate. Metoden er en egnet prøvetakingsmetode for å kvantifisere det totale antallet muggsoppsporer (levende og døde) og mengde samt type av ulike støvpartikler i inneluften. Analysene kan brukes til å avdek¬ke unormale belast¬ninger på inneklimaet som følge av mugg¬soppvekst eller støvspredning i bygningen. Metoden gir en kvantitativ analyse av antall muggsoppsporer og/eller støvpartikler. Ved å sammenligne luftanalyser tatt ute og inne kan en belast¬ning på inneklimaet ved inspeksjonstids¬punktet avsløres. Metoden gir ikke en fullgod kvalitativ analyse av hvilke muggsopp¬sporer som forekommer i prøven men gir en god oversikt over hvilken type støvpartikler som finnes. Ved en vanlig undersøkelse suges 75 liter luft inn i måle¬appara¬tet. Soppsporer, støv, materialfiber med videre som finnes i luften avsettes på en glassflate med et kleb¬rig stoff. Umiddelbart etter prøvetaking kan denne glassfla¬ten prepareres og analyseres i mikroskop. Totalt antall soppsporer/-frag¬menter/fibre pr. kubikkmeter luft beregnes (= antall sporer/m³).

Partikkellogging

Logging av partikler over tid gir en unik mulighet til å avklare både hvor og når det produseres støvpartikler. Dette kan sammen med bygningsfysiske observasjoner gi uvurderlig hjelp til å løse ulike inneklimarelaterte problemstillinger. Til logging av mengden svevestøv tilstede i luften benyttes en partikkelteller. Apparatet trekker en viss mengde luft gjennom en måler der det er plassert en laserdiode. Her registreres antallet partikler og deres størrelse. Partiklene fordeles ofte i 6 ulike størrelseskategorier (0,3µm-0,5µm/ 5µm-1µm/ 1µm-2µm/ 2-5µm/ 5-10µm og >10µm).

Målingene gir ingen informasjon om hvilke type partikler som registres og kan derfor ikke brukes til en kvalitativ analyse. Imidlertid er metoden godt egnet til å avdekke kilder til en spredning av støv i ulike lokaler ved at det foretas sammenlignende målinger i ulike rom. Områder med unormalt høy konsentrasjon av svevestøv i en eller flere størrelser vil da kunne være en kilde til en negativ belastning på inneklimaet og bør undersøkes nærmere.

Antallet partikler oppgis ved denne metoden som antall partikler per liter luft. Det finnes per dato ingen standarder for hvilke nivåer (antall partikler) som er akseptable ved slike partikkelmålinger, men man og gjøre om verdiene til en viss vekt av støvet per kubikkmeter luft (f. eks µg/m3) som så kan vurderes opp mot gjeldende grenseverdier.

Normalt forventes det å finne lavere verdier av partikler i kontorbygg enn i private eneboliger. Årsaken til dette er som regel effektive ventilasjonsanlegg med gode partikkelfiltere i større bygninger. Videre er det normalt hyppigere renhold i kontorbygg slik at "husstøv" som produseres der ikke samler seg.

Kontakt oss

Navn
E-post
* Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding
Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler eller fortsette å bruke nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.