Hva er muggsopp

Muggsopp er en meget stor gruppe av hurtigvoksende mikroskopiske sopper. Muggsopp kan gi misfarging, lukt eller helseproblemer. De kan produsere store mengder soppsporer samt ulike flyktige organiske forbindelser (mugglukt) som kan påvirke inneklimaet. Enkelte arter kan produsere mykotoksiner som er problematiske i forbindelse med matvarer.

Hvor forekommer muggsopp?

Muggsopp forekommer naturlig utendørs på alle typer av fuktig organisk materiale. Det finnes alltid muggsoppsporer i uteluften, men mengden og artssammensetningen varierer med årstid, værforhold og omgivelser. I boliger er det vanlig å finne skader i forbindelse med byggfukt, lekkasjer og rom med høy relativ luftfuktighet. Typiske skadesteder er dermed loft, bad, krypkjeller, kjeller og støpte gulv på bakken.

Hvorfor vokser muggsopp i bygninger?

Muggsoppsporer inne kan skyldes en tilfeldig transport med luftstrømmer utenfra. Etter hvert deponerer sporene på ulike overflater og hvis fuktforholdene er gunstige kan de begynne å spire. Muggsopp er i naturen spesialiserte til nedbrytning av organiske materialer og det er først og fremst slike materialer som blir angrepne i bygninger. Vekst kan imidlertid forekomme på samtlige bygningsmaterialer med tilstrekkelig høy fuktighet fordi nærigen kan vært tilført i ettertid i form av foruresning eller deponert støv. Optimale vekstforhold er ved en temperatur på drøyt 20°C og ved en relativ luftfuktighet på over 95% RF.

Lukt, mistanke, synlig mugg, helsemessige plager

Synlig muggvekst på overflater, forekomst av mugglukt, helsemessige reaksjoner og andre forhold som mistenkes å ha sammenheng med muggsopp er viktige

indikasjoner å undersøke videre. Selv om enkelte muggsoppskader er enkle å observere, er det svært mange muggsoppskader er lite synlige under normale forhold. Av den grunn må man ofte benytte seg av ulike former av undersøkelser, målinger og prøvetaking for videre avklaring av skadebildet.

Beskrivelse av skaden, konklusjon, videre tiltak

På grunnlag av undersøkelse og prøveanalyse kan man som regel angi skadeårsak, skadeomfang, hvilke konsekvenser skaden har og hvilke tiltak som er aktuelle å gjennomføre. Det er viktig at slike undersøkelser og vurderinger gjennomføres av aktører som både har tilstrekkelig kompetanse og som er uavhengige av eventuelle utbedringstiltak.

Etter at muggsoppskader er utbedret er det viktig at man kontrollerer at skaden er tilfredsstillende utbedret og for å sikre at det ikke oppstår nye skader.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!