Laboratorieanalyser inneklima

Mycoteam analyserer prøver som er relevante for vurdering av inneklima. Dette er primært prøver relatert til fuktskader, muggsopp og støvproblematikk.

Påvising og identifisering av muggsopp

Misfargede/fuktpåvirkede materialer kan leveres inn for undersøkelse av muggsopp. Organismer som aktinobakterier og midd påvises også. Er det ikke ønskelig å fjerne noe av materialet, kan det tas prøver fra angrepne/misfargede overflater med Mycotape.

Etter en muggsoppsanering er Mycotape også egnet for kontroll av gjenværende materialer og rengjorte overflater. Mycotape er ikke egnet for påvising og identifisering av råtesopper.

Prøvemateriale (i tørr tilstand) og Mycotape kan sendes pr. post, eller leveres ved en av våre avdelinger i Oslo eller Trondheim. Ferdig frankerte prøveposer samt Mycotape kan bestilles kostnadsfritt. Vi fakturerer kun for prøver sendt inn til analyse. Rapport med analyseresultat, skadevurdering og anbefalte tiltak blir normalt oversendt på e-post i løpet av 1-3 virkedager etter prøvemottak.

Måling av muggsopp i luft eller i støv

Er det mistanke om muggsopp, men ingen synlig misfarging/skade, vil måling av muggsopp i deponert støv eller i luft kunne gi en indikasjon på skjult muggsoppvekst. Å måle om det forekommer unormalt mye eller spesielle typer muggsopp i inneklima kan gi indikasjon på om det forekommer fuktskader og vekst av sopp i bygningen. Måling kan dermed si noe om man bør gå videre med undersøkelser. Det vil også vise i hvilken grad det skjer en spredning via luft fra skadede områder til bygningen for øvrig. Målinger en tid etter en sanering er en god kontroll på om muggsoppforekomsten i inneklima er normalisert.

Mycotape DNA brukes for å avklare om det forekommer unormalt med DNA fra muggsopp i husstøv deponert på overflater. Metoden påviser også aktinobakterier som ofte er årsaken til “kjellerlukt”

Prøvetakingsapparatet MicroBio er en metode hvor muggsopp som er i luften på prøvetakingstidspunktet blir dyrket frem og identifisert.

Er det totale antallet soppsporer i luften av større interesse enn en nøyaktig identifisering kan Buck BioAire benyttes.

Rapport med resultater og vurderinger blir sendt på e-post 1-2 uker etter prøvetaking. Resultater etter bruk av Mycotape DNA og Buck BioAire kan ved behov leveres raskere.

Påvising av kloakkbakterier

Ved å ta prøver på overflater etter en lekkasje kan det konstateres om lekkasjevannet stammer fra avløp/kloakk ved å analysere forekomst av koliforme bakterier, blant annet E. coli. Prøvetaking kan også foretas som etterkontroll av rengjorte overflater i forbindelse med kloakklekkasjer. Prøvene tas med Swab for Compact Dry.

Swab for Compact Dry kan bestilles pr. telefon, e-post eller via vår hjemmeside, og sendes i retur til vår avdeling i Oslo for analyse. Rapport med analyseresultat leveres normalt på e-post i løpet av 3-5 dager etter prøvemottak.

Identifisering og kvantifisering av partikler i svevestøv

Inneklimaplager kan skyldes mye støv i inneluften, eller spesielt irriterende partikler som isolasjonsfiber og annet støv fra bygningsmaterialer.

Målinger kan foretas med Buck BioAire. Mycoteam låner ut måleutstyr. Avhengig av behov og kostnader kan kunden bestemme om vi skal identifisere og kvantifisere alle partikler i prøven (Buck BioAire Total), eller om vi skal kvantifisere og identifisere soppsporene, og kun komme med en kommentar til sammensetningen av støvet for øvrig (Buck BioAire sopp/vurdering støv)

Rapport med resultater og vurderinger sendes normalt på e-post 1-2 uke etter prøvemottak.

Mycoteams personell kan foreta målinger av mengde støv (vekt/m3), stasjonære eller personbårende målinger. Målinger foretas gjerne i arbeidsmiljøer med stor spredning av støv (f. eks. mel, trestøv, slagg). Grenseverdier er satt for hva som er akseptabelt i et arbeidsmiljø. Ta kontakt om slike målinger kan være aktuelt.

Identifisering og kvantifisering av støv på overflater

Det finnes retningslinjer for rengjøringskvalitet (NS-INSTA 800) der man måler prosent støvdekke på overflater. Prøvetaking og målinger kan gjøres på overflater ved bruk av Mycotape. Kontroll av renholdsrutiner, eller ved overtakelse av nybygg/renoverte bygg, er eksempler på situasjoner hvor slik prøvetaking er egnet.

Prøvetaking på støvete/misfargede flater ved bruk av Mycotape vil ved mikroskopering gi svar på hva støvet inneholder. Ut fra dette kan vi si noe om hvor det kommer fra, f. eks. om det er normalt brukerstøv (husstøv), om det inneholder mye partikler fra byggeaktivitet, eller om det kan være heksesot.

Vi leverer normalt rapport på e-post i løpet av 1-3 dager etter prøvemottak. Mycotape og lån av måleutstyr kan bestilles pr. telefon, e-post eller via vår hjemmeside. Ferdig frankerte prøveposer kan også bestilles her.

Skjema for innsending av prøver

Ønsker du å sende inn en prøve for analyse, fyll ut skjema og legg ved prøven.

Prøveskjema materialprøver og tape

Prøveskjema asbestprøve luft

Prøveskjema asbestprøve material

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!