Fuktberegninger av konstruksjoner

Mycoteam utfører beregninger av fukttransport i konstruksjoner. Vi benytter WUFI Pro samt WUFI 2D for å kontrollere for bl.a. fuktfordeling, uttørkingsevne, fare for kondens m.m. Vi utfører også beregninger på tørketid for betongkonstruksjoner.

Beregning av uttørkingstid for betong

Betong er et tregt materiale som ofte har lang uttørkingstid. Hvor lang tid en betongkonstruksjon trenger å tørke ut før den kan bli dekket til av et fuktfølsomt materiale avhenger av mange faktorer. Dette er faktorer som betongens vc/tall, tykkelse, om det er plate på mark eller bjelkelag, hva som skal legges på betongen, silikat-tilsetning osv. Det er svært viktig å få utført en teoretisk tørketidsberegning av betongkonstruksjonen i en tidlig fase for å få vite om kan klare å tørke ut konstruksjonen i henhold til planlagt fremdrift. En teoretisk tørketidsberegning kan dermed være en veiledning for hvilken type betong som må bestilles i prosjektet. Mycoteam kan utføre teoretisk tørketidsberegning for betong. Merk at en tørketidsberegning alltid må følges opp med fuktmålinger under byggeprosessen.

Simulering av fukttransport i konstruksjoner – WUFI

Konstruksjonsløsninger og ytre klimaforhold er viktige faktorer for hvordan fuktbelastningen vil være i et bygg over tid. Mycoteam kan simulere hvordan fuktbelastningen vil være i en konstruksjon over tid, og hvordan ulike løsninger vil fungere.

WUFI (” Wärme und Feuchte instationär”) er utviklet av Fraunhofer Institut Bauphysik (IBP), i Tyskland. Programmet gjør det mulig å utføre beregninger over tid av hygrotermiske forhold i bygningskomponenter ved naturlige klimabetingelser WUFI baserer seg på den nyeste kunnskapen om fukttransport ved vanndampdiffusjon og kapillærledning i bygningsmaterialer. Programmet benytter både faste og fuktavhengige materialparametere i beregningsgrunnlaget. Det inkluderer også slagregn og stråling i de utvendige klimadata, og sørger for at klimabelastningen i større grad tilsvarer en realistisk situasjon. WUFI er verifisert gjennom omfattende sammenligninger med målinger i laboratorium og felt.

Mycoteam utfører beregninger med WUFI Pro og WUFI 2D.

WUFI Pro er basert på en-dimensjonale fukt- og varmetransportberegninger over tid i enkelte punkter i bygningsdeler ved gitte klimadata. Programmets funksjoner gjør det egnet til vurdering av fuktfordeling, uttørkingsevne, fare for kondens m.m. Det kan også gjøres vurdering av påvirkning av slagregn i konstruksjonen.

WUFI 2D er basert på to-dimensjonale fukt- og varmetransportberegninger over tid i bygningsdeler. Programmet egner seg best for mer komplekse simuleringer i forsknings- og utviklingsøyemed. WUFI 2D brukes til simulering av hjørner, sammenføyninger, kuldebroer, konstruksjoner med flere isolasjonslag m.m. Det kan også gjøres vurdering av påvirkning av slagregn, fuktfordeling av lekkasjer i utsatte lekkasjepunkter osv. Programmet kan være meget tidkrevende ved simulering av sammensatte og komplekse konstruksjoner.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!